mini1 energimaerking-af-bolig[1]

 

 

 

 

HVORDAN BEREGNES ENERGIMÆRKNINGEN? Din Energi konsulent, vil vurdere og måle bygningens ydeevne på den mest miljø rigtige måde.
Ved en nøje gennemgang af bygningens forbrug af fossile brændstoffer samt el, mm vurderes både bygningen og installationers ydeevne og værdi.
Alt hvad der indgår i opvarmning som elektriske installationer, varmepumper, el-vandvarmere mv, indgår i rapporten i modsætning til, almindelige daglige forbrugsting som, kaffemaskine, tv mv.

Der kan som ekstra bestilles en belysnings rapport.
Skalaer for energiforbrug
Bygningens energimærke udtrykker således bygningens energieffektivitet – ikke den måde, den bruges på. Dette beskrives ved at indplacere bygningen på energimærkeskalaen.
Energimærkeskala for en- og flerfamiliehuse
Energimærkeskala for en- og flerfamiliehuse pr. 8 september 2013 – A er det opvarmede etageareal i m².
Skalatrin
Grænseværdi i kWh/m² år
A 2020 20
A 2015 ≤ 30 + 1000/A
A 2010 ≤ 52,5 + 1650/A
B ≤ 70 + 2200/A
C ≤ 110 + 3200/A
D ≤ 150 + 4200/A
E ≤ 190 + 5200/A
F ≤ 240 + 6500/A
G > 240 + 6500/A
Skalatrinene gælder for bygninger med følgende BBR-anvendelseskoder:
110 Stuehuse til landbrugsejendom
120 Fritliggende enfamiliehuse
130 Række-, kæde- og dobbelthuse
140 Etageboligbebyggelse
150 Kollegium
160 Døgninstitution
190 Anden bygning til helårsbeboelse
Ændring af energimærkningsskala
Energistyrelsen har pr. 8. september 2013 ændret energimærkeskalaen for energimærkning af bygninger.
Baggrunden for ændringen er dels at synliggøre sammenhængen mellem Bygningsreglementets krav og selve energimærket, dels at nybyggeri, der opfylder Bygningsreglementet 2020, nu er repræsenteret på skalaen.

Der kan som ekstra bestilles en belysnings rapport.
Det tidligere A2 svarer til det nuværende A2010. A1 er opdelt i A2015 og A2020. Tallet henviser til det Bygningsreglement, som bygningen opfylder. Energimærket B svarer fortsat til opfyldelsen af Bygningsreglement 2008’s (BR08) krav.
Energimærkning uden bygningsgennemgang
Efter 1. marts 2011 er det muligt at udarbejde energimærkninger uden bygningsgennemgang for visse nyere bygninger. Dette indebærer, at der udarbejdes en energimærkning for en bygning ud fra BBR-oplysningerne og de oplysninger, der tilvejebringes af ejeren, uden at bygningen gennemgås af energikonsulenten.
Energimærkning uden bygningsgennemgang kan dog kun gennemføres hvis bygningen opfylder følgende kriterier:

  • Bygningen er et enfamiliehus (BBR-kategorierne: 110, 120 og 130)
  • Bygningen er maksimalt 25 år gammel (det vil sige at bygningen er opført efter 1. januar i året, der ligger 25 år før tidspunktet for energimærkningen.
  • Enfamiliehuse, hvor der er indsendt ansøgning om byggetilladelse efter den 31.marts 2006, kan kun energimærkes uden bygningsgennemgang, hvis huset blev energimærket i forbindelse med nyopførelsen.
  • Ejer skal garantere, at der ikke er gennemført bygningsændringer, der væsentligt har forringet bygningens energimæssige ydeevne.
    Det er desværre ikke muligt pt at vise energimærker uden bygningsgennemgang på Boligejer. Hvis du ønsker information om energimærker uden bygningsgennemgang, så henviser vi til Energistyrelsen.

Erklæring til brug for energimærkning uden bygningsgennemgang